ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް

  1. ޓީޗަރސް ފޯ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2023 – އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި

  1. ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް

  1. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022

  1. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022