ރިޒޯސަސް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު
 

ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 159-އާރ/2021 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 160-އާރ/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 45-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 61-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން ޕެނަލުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 68-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 69-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 95-އާރ/2021 ("ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ސަރޓިފިކޭޝަން" ގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 70-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު)
ަވާއިދު ނަންބަރު: 71-އާރ/2022 (ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 72-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 73-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 74-އާރ/2022 (ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 75-އާރ/2022 (އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކުގެ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 76-އާރ/2022 (މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 77-އާރ/2022 (ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 78-އާރ/2022 (ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 79-އާރ/2022 (އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 80-އާރ/2022 (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު)
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 81-އާރ/2022 (ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު)
 

އުސޫލު

އުސޫލު ނަންބަރު: 6-ޖީ/2022 (ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު)
ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ޤަބޫލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
 

ސްކިކްސް ފޮރ އަ ރިސިލިއަންޓް ވަރކްފޯސް ސްކީމް

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރިޒިލިއަންޓް ވަރކްފޯސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު
ސްޓައިޕެންޓް އެގްރީމެންޓް
ސްކިލްސް ފޯ އަ ރެޒީލިއަންޓް ވަރކްފޯސް ގެ އިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި ހެރިޓަންސް އާރަށް ރިސޯޓްގައި ޓްރެއިނިންގް ހަދަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް
 

ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލް

ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލް
 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު
ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދެ ފޯމް
 

ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އުސޫލު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލް ޖަދުވަލް - 1 (04-04-2022)
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމްގެ ޕޭމެންޓް (މައިއެޑިޔު ޕޯޓަލް)އަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމްގެ އެފް.އޭ.ކިޔު
 

ލޯނު

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު 2021
ލޯނު ފައިސާ ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން (ލޯން އެވޯޑް ލެޓަރ) ލިބުމުން ދަރިވަރުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
ލޯން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް
ލޯނާއި ގުޅޭ އާއްމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 

ސްކޮލަރޝިޕް - ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓު

ޑިޕްލޮމާއިން މަތީގެ ކޯސްތަކުގެ ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ
މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޕޮއިންޓު ސިސްޓަމް
ސްކިލްސް ޝޯރޓޭޖް ލިސްޓު (04 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު
ހައިއެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުސޫލު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހާސިލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ޓެންޓެޓިވް ކަލަންޑާ އޮފް ސްކޮލަރޝިޕްސް އެވައިލެބަލް އަންޑަރ އެމްއޯޔޫސް
ޓެންޓެޓިވް ކަލަންޑާ އޮފް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
ޓެންޓެޓިވް ކަލަންޑާ އޮފް ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްސް
ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ދޭ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕުގެ އުސޫލު
ބޮންޑު އުސޫލް
ސްޓައިޕަންޑް ރޭޓްސް
ސްކޮލަރޝިޕް ކަލަންޑަރ 2022 - 2023
 

ސްކޮލަރޝިޕް - ރެގިއުލޭޝަންތައް

އެޓެސްޓު / އެކްރެޑިޓް ކުރުމާ ބެހޭ އިއުލާނު
ސަޕްލިމެންޓަރީ އެލަވަންސް ލޯނު އުސޫލު 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014
 

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފޯމު
 

ހަޔަރ - ޓަރޝަރީ އެޑިއުކޭޝަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
31.08.2022 އާއި ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ލިސްޓް
އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ކޮލެޖް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް/ ކޮލެޖް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް/ ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
 

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓު 2019
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ތަފާސްހިސާބު އިއުލާން 2019
ޓްރޭނިން ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް ފޯރ ލޯކަލް ކަންސިލްސް
ނެޝަނަލް ޓްރޭނިން ނީޑް ލިސްޓް
ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔަވަިއިދިނުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
ގްރޭޑް 10އެއް ނިންމާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާ އިހްތިޔާރުކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކުރި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ހޮދާދިނުމާއި ގުޅޭ ގައިޑްލައިން
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މީހުން ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ދާއިރާތައް ފުޅާ ކުރުމާއިގުޅޭ ގައިޑްލައިން
މަތީ ތައުލީމުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2019
ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތައް 2021
ގަވަރްމެންޓް ޓްރޭނިން ރިކުއާމެންޓުސް 2021-2023
 

އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ތްރޫ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް އެންޑް އޮންޓަރަޕރިނަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެންވާރަމެންޓަލް އެންޑު ސޯސިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯރކް
 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
 

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އަދި ޖެންޑަރ އީކުއިލިޓީ ކޮމިޓީ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އުސޫލު
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީ
 

އެހެނިހެން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ތަފްޞީލް
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އަދި ޖެންޑަރ އީކުއިލިޓީ ކޮމިޓީ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް