profile

ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

profile

ޚަދީޖާ އާދަމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

profile

އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

profile

އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު

profile

މުޙައްމަދު ޙާޝިމް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ, މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

profile

ޑރ. ޢަބްދުލްޙައްނާން ވަޙީދު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

profile

އަހުމަދު ނަޝީދު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

profile

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

profile

ސޯނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު

ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

profile

ޝުރުފާ ޙުސައިން

ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

profile

ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް ޙަސަން

ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

profile

ފާތިމަތު ޙިލްމީ

ޕާރމަނަންޓް ސްކެރެޓަރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން