މިނިސްޓްރީ

ސްޓާފް ޕްރޮފައިލް

ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޚަދީޖާ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މުޙައްމަދު ޙާޝިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބު
އަޙްމަދު ނާޞިރު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ, މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ޑރ. ޢަބްދުލްޙައްނާން ވަޙީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
އަހުމަދު ނަޝީދު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތަހާ ވަހީދު
ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ފާތިމަތު ޙިލްމީ
ޕާރމަނަންޓް ސްކެރެޓަރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން