މަރުޙަބާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން
އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ހޮޓްލައިންގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅުމަށް
7311474
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ
އިންސްޓިޓިއުޓު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެޕްލިކޭޝަން މެނޭޖްކޮށް ބެލުމަށް
މައި އެޑިޔު ޕްލެޓްފޯމު

އެކްޓިވް ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ލޯނު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 31/12/2023
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 30/08/2023
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 30/05/2022 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 13:30 30/08/2023
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2021
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 10:30 02/04/2023
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން ސްކޮލަރޝިޕް 2023/2024
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023 މުއްދަތުހަމަވާނީ: 10:30 29/03/2023
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް - ރިއެނައުންސްޑް
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް | ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް | ޕީ.އެޗް.ޑީ.

އެނައުންސްމަންޓު

ޕަބްލިޝްކުރީ: 22/03/2023
މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފޮރެސްޓްރީ އެންޑް އެލައިޑް ޕްރޮގްރާމް - އެކަޑެމިކް ސެޝަން 2023-2025
ޕަބްލިޝްކުރީ: 09/03/2023
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް 2024 – އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންސް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 05/03/2023
ޑިރެކްޓަރ ސްކްރީނިން ޝީޓު

ޚަބަރު

02/02/2023
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާރޓަރޑް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 200 ސްކޮލަރޝިޕް ހުޅުވާލައިފި

އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހީންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
10/10/2022
ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ރިސޯޓްތަކުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްއަށް ދިވެހިން ޓްރެއިނިންގ ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
21/09/2022
ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ގައުމުތައް ކުރިއަރާ ތަހުޒީބު ވެފައިވަނީ ތައުލީމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

From Instagram