Tweets by MoHEmv
ލޯނު އަދި ސްކޮލަރޝިޕް އިތުރަށް
ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2023
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 03/11/2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް 2022
ޕަބްލިޝްކުރީ: 04/05/2023
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 03/11/2024
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ގްރާންޓް ސްކީމް
ޕަބްލިޝްކުރީ: 02/06/2019
މުއްދަތުހަމަވާނީ: 14:00 31/12/2023